Dette er brannvesenet innsats i Gjerdrum

Øvre Romerike brann og redning står i en enormt kompleks og omfattende operasjon, men vi står ikke alene.

Publisert: 03.01.2021 13:37:29

Tragedien rammet Gjerdrum

Les pressemelding 05.01.21

Onsdag morgen, den 30 desember, skjedde det utenkelige – den største kvikkleire-skredulykken i Norge i moderne tid. Kort tid etter at meldingen om katastrofen kom inn, var et enormt stort og komplekst redningsarbeid i gang i Ask i Gjerdrum kommune. Førsteinnsatsen var svært krevende, og mange liv ble reddet i den innledende fasen, både av mannskaper fra nødetater, naboer og privatpersoner som var på stedet.

Samarbeid i alle ledd

Samtidig som store mannskaper fra flere brannvesen og andre aktører var i gang med redningsarbeidet, ble det umiddelbart satt stab hos ØRB. Innsatsen er blitt ledet herfra fra start. Stab er en organisasjonsform som håndterer kriser og store hendelser, spesielt når disse vil pågå over tid. Katastrofen i Gjerdrum er svært kompleks, krevd mange vanskelige strategiske beslutninger og involverer mange aktører. Stabens fokus er å tilrettelegge for at innsatsen gjennomføres så effektivt og sikkert som mulig, og understøtter hele operasjonen. Samtidig skal vanlig beredskap opprettholdes.

Brannvesenets operasjon ledes av ØRB, men vi har en enorm støtte fra flere brannvesen, og det oppleves som vi jobber som en organisasjon. ØRB har allerede et tett samarbeid med Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR), både strategisk og operativt.

Per 3. januar er fem USAR-team i arbeid i skredområdet: fra Bergen brannvesen, Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), Oslo brann- og redningsetat (OBRE) og to team fra NRBR. I den første fasen hadde vi også bistand fra svensk USAR-ekspertise.

Rundt skredgropen legges det til rette for USAR-aksjonen ved at mannskaper fra flere brannvesen jobber side om side med en rekke andre samfunnssikkerhetsaktører. Deres jobb er å tilrettelegge for at det skal være mulig å gjennomføre innsatsen i skredgropen, både med teknisk og praktisk tilrettelegging og med å ivareta sikkerhet. Totalt er et stort antall mannskaper involvert i arbeidet. Alle som har vært – og fortsatt er – involvert i redningsarbeidet gjør en fantastisk innsats. Samtidig opplever vi enorm støtte både fra lokalmiljøet og frivillige organisasjoner.

Raset er en stor tragedie og våre tanker går til alle de berørte. 

Dette er USAR:

USAR er et begrep som har blitt mye brukt i forbindelse med redningsaksjonen etter leirskredet i Gjerdrum. USAR står for "Urban Search and Rescue" eller «urbant søk og redning». USAR er en definisjon på en urban redningsgruppe som skal utføre søk og redning i kollapsede bygg, hulrom, grøfter, installasjoner, ras og liknende. Det kan også innebære avansert og teknisk redning i forbindelse med klemulykker med tunge gjenstander eller tauredning i urbane miljøer.

 

Anders Løberg

Brann- og redningssjef

Øvre Romerike brann og redning 

 

Kontakt for pressen: 

Mads Bruun
92066673

Kommunikasjonsrådgiver ØRB: 41544337
E-post: mina.brodshaug.sveen@orbrann.no