Innfører ekstraordinært bålforbud på Øvre Romerike

Øvre Romerike brann og redning har i dag vedtatt en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild i våre kommuner – Eidsvoll, Hurdal, Nes, Nannestad og Ullensaker. Forskriften trer i kraft fra klokken 15:00 torsdag 8. juni og forbyr også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser. Dermed er denne midlertidige forskriften strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april – 15 september.

Publisert: 08.06.2023 13:46:08

Bål

Det innføres forbud mot å gjøre opp ild i inn- og utmark. Dette innebærer at det ikke blir noe sankthansbål i år.

Bakgrunnen for at vi innfører et ekstraordinært forbud mot bruk av ild er at skogbrannfaren er høy over store deler av Sør- og Øst-Norge og at det ikke er ventet nedbør den nærmeste tiden. For at skogbrannfaren skal bli mindre vil det være nødvendig med mye nedbør over tid. Dette medfører at ØRB nå nedlegger forbud mot bruk av ild både i innmark og utmark. Forbudet innebærer også at det ikke blir tillatt med sankthansbål i år.


Skogbrann er svært ressurs- og tidkrevende for våre mannskaper å slukke, og det er små marginer som avgjør om brannen sprer seg til bebyggelse. Foto: Remi Presttun/ØRB.

FORBUD I INNMARK OG UTMARK

Den midlertidige forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder. Som innmark regnes i denne forskrift parker, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Dette innebærer at det nå ikke blir tillatt å bruke faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Grunneiere som har etablert godkjent bålplass, enten privat eller offentlig, må stenge disse for bruk til bål og grilling.

Forskriften gjelder i ØRB sitt område, som omfatter Eidsvoll, Hurdal, Nes, Nannestad og Ullensaker kommune. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

 

LOV Å GRILLE I EGEN HAGE

ØRB presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage og skolegård ansees som «hage». Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

 

VIRKSOMHETER

Vi ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Se anbefalinger for næringsvirksomheter

 

FORBUD MOT BÅLBRENNING PÅ SANKTHANS

Det ekstraordinære forbudet mot bruk av ild i inn- og utmark innebærer at det ikke er tillat å tenne sankthansbål på Øvre Romerike i år. Innbyggerne i våre kommuner må gjerne samles for å feire sankthans, men det må skje uten bruk av ild. Alle tidligere gitte tillatelser som måtte bryte mot forbudet mot åpen ild er som kjent inndratt.

 

VARIGHET

Den midlertidige forskriften varer i første omgang til 29.06.23 eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert og ØRB gjør dette kjent på hjemmesiden, sosiale medier og pressemeldinger. Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde, dette forbudet inntrer hvert år i perioden 15. april – 15. september i hele landet og forbyr som en hovedregel å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.


Hittil i år har vi hatt 12 branner i inn- og utmark i de kommunene som Øvre Romerike brann og redning dekker. Foto: Remi Presttun/ØRB.

 

Brann- og redningssjef Kristina Vee Lægreid har forståelse for at innføring av forbud kan oppfattes som inngripende for enkelte.

- Allikevel er det høyst nødvendig å iverksette disse tiltakene nå ettersom det er så tørt og det samtidig ikke er meldt betydelig med nedbør i tiden fremover, forklarer Lægreid.

Skogbrann er svært ressurskrevende og intenst arbeid som krever mye av våre folk.

- Vi er avhengig av at folk bruker sunn fornuft og tar alle forholdsregler slik at vi unngår skogbrann. Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild. Matpakke eller pølse på termos duger for øvrig også godt på tur, sier Brannsjefen og legger til at brannvesenet ønsker at folk får benyttet finværet til å komme seg ut i skog og mark men ber om at forbudet respekteres. 

 

Forskrift om forbud mot bruk av ild for Eidsvoll Hurdal Nannestad Nes og Ullensaker kommuner- juni 2023

Vedtak - Forskrift om forbud mot bruk av ild for Eidsvoll Hurdal Nannestad Nes og Ullensaker kommune - juni 2023

 

SKOGBRANNFAREN FORKLART PÅ 50 SEKUNDER