Innhold

Kontakt med feiertjenesten

Feiertjenesten er ute på oppdrag mye av dagen, men har satt av tid til publikumskontakt.

Kontakt feiertjenesten på telefon 478 84 300.

Telefontid:
08.00 - 08.30
13.00 - 15.30

Når du får melding om tilsyn og feiing

Du får skriftlig beskjed om tilsyn og feiing. Meldingen vil du få i posten. Les brevet fra feieravdelingen nøye, og merk deg tidspunktet. Gjelder meldingen fritidsbolig, skal du møte opp på fritidsboligen. Dersom tidspunktet ikke passer for deg, må du melde fra til feieravdelingen så raskt som mulig, og avtale ny tid for tilsyn.

Tilsyn

Feiertjenesten fører tilsyn med fyringsanlegg og skorstein. Tilsynet gir grunnlag for å bestemme hvor ofte hvert enkelt fyringsanlegg skal ha tilsyn og feiing.

Dette gjør feieren under et tilsyn:

  • Kontrollerer fyringsanlegget.
  • Vurderer behovet for feiing.
  • Vurderer atkomst til skorstein.
  • Sjekker brannteknisk utstyr, som slokkemidler og røykvarslere
  • Gir informasjon og veiledning om brannsikkerhet - som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann.

Feiing

Feiing utføres etter behov, og behovet for feiing kartlegges når feieren gjør tilsyn.

Det er flere faktorer som avgjør hvor ofte hver enkelt skorstein må feies. Fyringsmønster, sotmengde og tilstand på fyringsanlegg og skorstein er avgjørende.

Det er ikke lenger slik at alle skorsteiner skal feies hvert år.

Fritidsbolig

Også fritidsboliger skal ha tilsyn med fyringsanlegg og feiing. Dette utføres etter behov, på samme måte som i bolig. Merk at du får melding om tilsyn og feiing i fritidsbolig i posten. Husk at oppmøtested for tilsynet er på adressen der fritidsboligen er.

Krav til huseier

For at feieren skal ha trygg atkomst til skorstein, stilles det bestemte krav til atkomsten.
Her kan du lese om krav til atkomst, med beskrivelse av takstige og trinn.

Feiegebyr

Feiegebyret fastsettes etter selvkostprinsippet, av hver enkelt kommune. Det er kommunene som krever inn feiegebyret.

Søk om å installere nytt fyringsanlegg

Du har plikt til å melde fra til feieravdelingen når du installerer et nytt ildsted. Her er skjemaet du må fylle ut:
Fyringsanlegg  - registrering

Når du har fylt ut skjemaet, får du en kopi på e-post. E-posten er din bekreftelse på at du har meldt fra. Ta vare på e-posten, den er et verdipapir for boligen.

Meld fra om skorstein som ikke er i bruk

Har du en skorstein som ikke lenger er i bruk, må du melde fra til feiertjenesten.

Her finner du skjemaet du skal sende inn.

Fugl i pipa?

Kaie er en av de minste kråkefuglene, omtrent halvparten av størrelsen til en vanlig kråke. De lager gjerne reir i pipa/skorstein. Dette er et vanlig problem, og reirene kan være vanskelig å få fjernet. Vi anbefaler å sette på rist eller lignende for å hindre ny dannelse av kaiereir.

Feiervesenet kan i noen tilfeller hjelpe huseiere med fjerning av kaiereir i skorstein. Vi kan bare tilby tjenesten hvis det er ledig kapasitet på feieravdelingen, og vi vil fakturere for tjenesten utfra tidsbruk.

Skjema

 

 


Publisert: 13.12.2017 08:58:46
Sist endret: 13.12.2017 08:58