Bål

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kan jeg tenne turbål?

Ja, men det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra brannvesenet. (Med unntak av godkjente bålplasser)

Det finnes unntak fra forbudet gjennom lokale forskrifter, disse er ulike i de forskjellige kommuner.

Hurdal har ikke egen lokal forskrift, sentral forskrift gjelder.

Kontakt forebyggende avdeling v/Odd Ola Berg på tlf. 481 69 425 for mer informasjon.

Det må påregnes to uker bahandlingstid på søknad om åpen brenning. Brannvesenet videresender din søknad til miljørettet helsevern, som fatter endelig vedtak.

NB! Ved melding om stor skogbrannfare i regionen må det vises stor forsiktighet. Brannsjefen kan også gi bålforbud og eller trekke tilbake tillatelser i disse periodene.

Skisse av godkjent bålplass om den skal være permanent

 

Enkelte skoler, barnehager og institusjoner har etablert bålplasser som kun er godkjent til internt bruk, da disse er belagt med egne HMS-rutiner.

Krav til permanent bålplass

 • Det skal innhentes tillatelse fra grunneier om opprettelse og bruk av permanent bålplass. Dette må dokumenteres.
 • Bålplassen skal etableres ved bruk av fast ubrennbart materiale som underlag. Humuslag, røtter og lignende fjernes i en diameter på 7 meter, og påføres et tilstrekkelig lag med grus eller annen ikke brennbart materiale, Vegetasjon og innhegnende grener nærmere enn 8 meter fra kant av bålet fjernes. Diameter på bålet skal ikke overstige 1 meter.
 • Det skal være ansvarshavende for den permanente bålplassen Dette kan være en person, forening eller en virksomhet.
 • Bålplassen skal ikke benyttes når det har gått ut varsel om skogbrannfare eller når brannsjefen har innført lokalt totalforbud. Plassen merkes «bålbrenning forbudt». Ansvarshavende plikter og følge med på skogbrannfareindeksen og merke plassen med «bålbrenning forbudt» når det er aktuelt.
 • Ved bålplassen må det forefinnes muligheter for slukking. For eksempel sisterner for oppsamling av regnvann, myr med mosetorv, sand, slukkeapperat. I nærheten av vann kan bøtter/vannkanne være gunstig.
 • Rutiner for bruk av bålplass skal til enhver tid være godt synlig i nærheten av bålplassen.

Rutiner for bruk av bålplass skal inneholde følgende

 • Bålplassen er kun godkjent for bruk når rutiner for bruk av bålplassen overholdes.
 • Det skal være en myndig person tilstede som er ansvarlig for sikkerheten når bålplass benyttes. (Den ansvarlige bør ha tilgang til mobiltelefon)
 • Ved bruk av bålplassen skal slukkeutstyr være lett tilgjengelig.
 • Enhver form for brenning av avfall/søppel er ikke tillatt. (kun rent trevirke skal brukes til opptenning).
 • Bålplassen kan ikke benyttes i perioder der det fra sentrale eller lokale myndigheter varsles om skogbrannfaren.(bålplassen vol bli merket med bålbrenning forbudt). Vis aktsomhet og vurder ved bla. Sterk vind om det er forsvarlig å gjøre opp ild, Bålplassen skal ikke benyttes ved ugunstig værforhold.
 • Bål og oppgjort ild skal ikke medføre fare for spredning av brann.
 • Ansvarlige for benyttelsen av bålplassen må ikke forlate bålet før det er fullstendig slukket.

Bestemmelsene i brann – og eksplosjonsvernloven pålegger enhver å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann forebygges. Brudd på aktsomhetsplikten kan medføre straff- og erstatningsansvar.


Publisert: 13.12.2017 10:38:46
Sist endret: 13.12.2017 10:38