Veiledning for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper

Her finner du veilederen:

Veiledningen er utarbeidet for å komplettere kravene om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap gitt i gjeldende byggeteknisk forskrift og ytelsene beskrevet i tilhørende veiledning. Denne veiledningen beskriver brannvesenets dimensjoneringskriterier og de tiltak som brannvesenet vurderer som nødvendige for å ivareta funksjonskravene i byggeteknisk forskrift.


Brannvesenet skal ikke gi aksept eller samtykke i byggesaker. Ansvarlig prosjekterende må innhente informasjon om dimensjoneringskriterier for adkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler.
Veiledningen gjelder for regulerings- og byggesaker i Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad og Hurdal kommune. Veiledningen kan også benyttes for eksisterende bygninger hvor det er ønske/krav om bedre tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats.


Ved spørsmål til denne veiledningen oppfordres det til å ta kontakt med Øvre Romerike Brann og Redning IKS, Forebyggende avdeling.


Publisert: 13.12.2017 10:54:43
Sist endret: 31.01.2023 12:14