Innhold

Om Øvre Romerike brann og redning IKS 

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) er et heleid interkommunalt selskap som dekker brann- og redningsberedskapen i eierkommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Ansvarsområdet vårt dekker et areal på 1974 km2 og en populasjon på ca. 113 000 innbyggere. I tillegg er Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL), lokalisert i vår region.  Administrasjonen i ØRB har hovedkontor på Jessheim i Ullensaker kommune.

ØRB består av totalt 159 ansatte, og er organisert i to avdelinger: forebyggende avdeling og beredskapsavdeling. Forebyggende avdeling er delt inn i to seksjoner: seksjon feiing som utfører feiing og tilsyn i boliger, og seksjon forebyggende som utfører tilsyn i særskilte brannobjekter og annet forebyggende arbeid. Avdelingen er en pådriver for god brannsikkerhet i våre eierkommuner. Det jobbes særlig med utsatte grupper, slik som eldre, rusmisbrukere og funksjonshemmede, da disse statistisk sett har størst risiko for å omkomme i brann.

Beredskapsavdelingen er fordelt på 6 brannstasjoner, hvorav en stasjon med heltidsberedskap (Jessheim), to stasjoner med kombinert heltids-/og deltidsberedskap (Eidsvoll og Nes) og tre stasjoner med deltidsberedskap (Nannestad med fast vaktordning, Hurdal og Feiring uten fast vaktordning). Ved alle stasjonene er det generell beredskapsvakt med utrykningsplikt. Dette innebærer at våre ansatte bør bo og ha hovedarbeidsplass i nærhet av den brannstasjonen man er ansatt ved. 

Staben

Administrasjon /stab består av brannsjef, personalrådgiver, økonomikonsulent og konsulent feier.

Administrasjonen har ansvaret for selskapets sentralbord, arkiv, post, personalarbeid og andre støttefunksjoner til avdelingene. Administrasjonen har sekretærfunksjonen til styremøter, representantskapsmøter, samarbeidsmøter med fagforeningene og AMU-møtene.

Beredskapsavdelingen

Avdelingens hovedmål er å opprettholde en effektiv beredskap med godt øvede og kompetente mannskaper som kan redde liv, hindre skade på mennesker, dyr, eiendom og miljø samt skape tillit og trygghet hos befolkningen.

Beredskapsavdelingen har seks brannstasjoner en stasjon med kasernerte mannskaper, en stasjon med to kasernerte mannskaper og resterende vaktlag på hjemmevakt. To stasjoner med mannskaper på hjemmevakt og to stasjoner med mannskaper uten fast vaktordning.

I tillegg er det fire ansatte på dagtid. Dette er avdelingsleder beredskap, seksjonsleder beredskap og to brannmestere dagtid.

Utrykningsmannskapene i ØRB er profesjonelle og til en hver tid innstilt på å yte service og hjelp til kommunenes innbyggere og samfunnet ellers når det er behov.

Feieravdelingen

Behovet for feiing og tilsyn blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt annlegg. I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres etter foretatt risikovurdering foretatt av feieren etter gitte kriterier.

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen.

Forebyggende avdeling

Øvre Romerike brann og redning IKS gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk for øvrig. Brannforebyggende arbeid skal bidra til at brann og ulykker ikke lett kan oppstå, samt sikre at brannteknisk utforming og utstyr som reduserer skadeomfanget ved brann eller ulykke blir ivaretatt på tilfredsstillende måte.

Øvre Romerike brann og redning har 10 hele stillinger som jobber med forebyggende arbeid.

Innsats og arbeidsoppgaver

 • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg 
 • Gjennomføre tilsyn i bygg / objekt og virksomheter med stor risiko (særskilte brannobjekter) 
 • Bistå ved branntekniske befaringer av bygg 
 • Drive omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, åpen dag, besøk på skoler, institusjoner osv. 
 • Opplæring, kurs og øvelser for brannansvarlige (eiere) og brukere i statlige, kommunale og private virksomheter 
 • Saksbehandling i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver (farlig stoff)
 • Gi tillatelser til salg og bruk av fyrverkeri
 • Brannfaglig vurdering ved søknad om åpen brenning / bålbrenning (søknad behandles deretter av kommunale helse- og miljømyndigheter før endelig tillatelse gis)

Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. De seks eierkommunenes ordførere utgjør representantskapet, med varaordfører som personlig vararepresentant.

 • Eidsvoll: (2 stemmer)
 • Gjerdrum: (1 stemme)
 • Hurdal: (1 stemme)
 • Nannestad: (1 stemme)
 • Nes: (2 stemmer)
 • Ullensaker: (2 stemmer)

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av stemmene er til stede.

Ved stemmelikhet vil leders stemmegivning være avgjørende.

Representantskapets leder og nestleder velges av og blant representantene.

Representantskapet skal

 • Velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse
 • Velge selskapets styre
 • Velge styrets leder og nestleder
 • Fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer
 • Vedta dokumentasjon av brannvesenet
 • Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan
 • Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av selskapets regnskapsresultat
 • Gjøre vedtak om fullmakt til å ta opp lån og disponere fond innenfor de rammer selskapsavtalen setter
 • Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak innenfor selskapets formål og økonomiske rammer
 • Gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet
 • Behandle selskapets eierstrategi

Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.Representantskapet kan delegere til styret myndighet i de saker der lov eller denne selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

Representantskapet er klageorgan for vedtak truffet av selskapet (brann- og redningssjef) i saker etter brannvernlovgivningen.

Styret

Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer og det antall medlemmer fra de ansattes organisasjoner som følger av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr 6.

De medlemmene som oppnevnes av representantskapet skal først og fremst velges ut fra at styret samlet skal ha relevant kompetanse.

2 av de representantskapsvalgte medlemmene, ved etablering av selskapet, velges for 2 år. De øvrige av styrets representantskapsvalgtes medlemmer velges for 4 år. Suppleringsvalg og utskifting av styremedlemmer kan foretas i valgperioden når representantskapet bestemmer det. Ansattes representanter trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet.

Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder årsbudsjett, økonomiplan, årsberetning og regnskap, spørsmål om fullmakt til å ta opp lån eller disponere fond og andre saker som skal behandles i representantskapet.

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat, og skal sørge for at forvaltningen er under betryggende kontroll. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret er ansvarlig for at selskapets drift til enhver tid er hensiktsmessig i henhold til gjeldende brannvernlovgivning med forskrifter.

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet, herunder:

 • ansette daglig leder
 • føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
 • vedta selskapets organisasjonsplan innenfor de rammer som følger av selskapsavtalen og eventuelle vedtak i representantskapet
 • treffe vedtak om å ta opp lån og disponere fond innenfor fullmakter gitt av representantskapet
 • videredelegere fullmakter som er delegert til styret fra representantskapet, til daglig leder

De ansattes medlemmer i styret har de rettigheter som framgår av bestemmelsene om dette i lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr.

 
Styreleder Per Egil Moseng  
Nestleder    
Styremedlem Bjørn Egil Baadshaug  
  Jeanette Vannebo  
  Hanne Espeseth  
  Einar Tore Ordahl Representant for de ansatte
  Terje Hauerberg Representant for de ansatte
Varamedlem Elin Kristine Nystad  
  Trond Arntsen  
  Tor-Helge Gran Representant for de ansatte
  Helge Andresen Representant for de ansatte

Publisert: 13.12.2017 10:57:01
Sist endret: 31.01.2023 12:14