Innhold


100% fast stilling som seksjonsleder deltid beredskap:

GENERELLE KRAV TIL SEKSJONSLEDER

•    Gode samarbeidsevner, evne til å skape vekst og utvikling hos medarbeiderne
•    Gode kommunikasjonsevner både internt og utad mot publikum og kunne forholde seg til media
•    Gode lederegenskaper med evne til å kunne motivere medarbeidere
•    Gode evner til å tenke og handle helhetlig
•    God forståelse av brannvesenets rolle i samfunnet
•    Må kunne anvende og se muligheter ved bruk av moderne IKT verktøy
•    Evne og vilje til å finne gode løsninger
•    Strukturert og analytisk
•    Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
•    Ha evne til nytenking og være villig til endring
•    Serviceinnstilt
•    Evne og vilje til å bidra positivt i arbeidsmiljøet
•    God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
•    Må kunne disponere privat bil i tjenesten

ANSVARSOMRÅDER
•    Beredskap: Seksjonsleder har, innenfor sitt område, ansvar for at den daglige beredskap er ivaretatt.
•    Internt samarbeid: Seksjonsleder skal bidra til at selskapet drives på en effektiv og forsvarlig måte.
•    Publikumskontakt: Seksjonsleder skal bidra til at selskapet har god kontakt med publikum et godt omdømme i alle eierkommunene.
•    Personal: Seksjonsleder har ansvar for at personalet innen eget område følges opp i samsvar med selskapet HMS-krav.
•    Økonomistyring: Seksjonsleder skal bidra til at avdelingen driftes innen vedtatt økonomisk ramme.
•    Intern rapportering: Seksjonsleder skal bidra i utarbeidelse av rapporter slik selskapet har bestemt. I samarbeid med avdelingssjefen skal utforme virksomhetsplaner, fordele ansvarsområder samt sette mål for seksjonen.
•    Utvikle felles bedriftskultur: Seksjonsleder skal bidra i forvaltningen av selskapets verdigrunnlag og bedriftskultur.
•    Utvikling av selskapet: Seksjonsleder skal se muligheter for forbedring og effektivisering av tjenesten. Bidra til at selskapet er oppdatert på nye tekniske løsninger og krav
•    Rapportering: Seksjonsleder rapporterer til avdelingssjef beredskap og deltar avdelingssjefens ledergruppe.
•    Andre ansvarsområder: Seksjonsleder kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder av avdelingssjef beredskap.
•    Stedfortreder for avdelingssjef: Seksjonsleder vil bli pålagt og være avdelingssjefens faste stedfortreder.

FAGOPPGAVER OG FAGANSVAR
•    Hovedansvarlig for deltidsberedskap, herunder vaktlister, øvelsesplaner, timelister, innleie ved fravær.
•    Hovedansvarlig for at årlige fysiske tester, samt oppfølging av dette, blir gjennomført.
•    Ansvar for brannmestere ved service og vedlikehold.
•    Ansvar for sambandsutstyr.
•    Ansvar for opplæring/innfasing av nytilsatte/vikarer.
•    Bestilling og oppfølging av vernebekledning, personlig utstyr og uniformseffekter.
•    Ansvar for at beredskapen ved deltidsstasjonene samsvarer med dokumentasjonen av brannvesenet.
•    Ansvar for oppfølging av HMS for beredskap ved deltidsstasjoner slik det er beskrevet i plan, lov og forskrift.
•    Bidra til å utarbeide, innføre og følge opp rutiner og prosedyrer for beredskap ved deltidsstasjoner.
•    Hovedansvar for å gjennomføre aktiviteter sammen med andre seksjoner.
•    Hovedansvaret for objektsyn og innsatsplaner.
•    Hovedansvaret for at fastlagte vedlikeholds- og kontrollrutiner for brannvesenets materiell blir gjennomført. 
   
KVALIFIKASJONSKRAV
•    Operativ og administrativ ledererfaring fra hel- og/eller deltidsbrannvesen med
yrkesutdanning for brannmester, jf. Dimensjoneringsforskriften § 7-7.
•    Utrykningsbevis kode 160.
•    Ønskelig med bef III/trinn D NBSK og erfaring fra OOV. Ved manglende kompetanse må det påregnes at dette gjennomføres og bestås så raskt som mulig etter ansettelse.
•    Ønskelig med førerkort kl. C
•    Ønskelig med NBSKs instruktørkurs eller tilsvarende.

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

UTFYLLENDE INFORMASJON
-    Tilsetting skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover og hovedtariffavtale
-    For ytterligere informasjon kan avdelingssjef beredskap Terje Valvatne Foss kontaktes på telefon 934 11 444 eller e-post terje.foss@orbrann.no
-    Søknad med CV sendes til postmottak@orbrann.no.

Søknaden merkes: «Søknad seksjonsleder deltid».

Søknadsfrist: 29.09.2019


Søknadslisten vil bli offentliggjort etter søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.
Søknad med CV vil ikke bli returnert.


Publisert: 06.10.2017 10:32:45
Sist endret: 10.09.2019 13:20