Unødvendig utrykning

Informasjon om rutiner for fakturering av unødvendig utrykning

Hvorfor blir unødvendig alarm/utrykning fakturert?

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at så mange som seks av ti utrykninger er unødige. Mange av disse unødige utrykningene kunne vært unngått. Unødige utrykninger utgjør en risiko for befolkningen, både i form av at ressursene blir brukt feil under hendelsen og at befolkningen ikke lenger reagerer som forutsatt ved utløst alarm.

 

Hvorfor sender brannvesenset faktura?

Brannvesenet sender faktura for å begrense at brannvesenets ressurser misbrukes på oppdrag og utrykninger definert som unødige. Vi ønsker i størst mulig grad å bruke våre ressurser til reelle hendelser og med dette unngå unødig utrykningskjøring. Slik kjøring er i seg selv en risiko både for publikum og de ansatte som rykker ut på oppdraget. Bruk av ressurser på unødige oppdrag reduserer også samfunnets beredskap for reelle hendelser. Unødige utrykninger faktureres eier av alarmanlegget etter gjeldende satser.

Pris for unødvendig utrykning finner du her

 

Hva kan føre til en unødig utrykning?

Det er en rekke eksempler på hva som kan føre til en unødig utrykning. Hovedtyngden av oppdragene som er definert som unødige hos brannvesenet er knyttet til tekniske feil ved anlegget eller feil bruk i nærheten av en detektor. Alarmanleggets tilstand er til enhver tid eier av alarmanleggets ansvar.

Eksempler på unødige alarmer:
• Matlaging som stekos fra komfyr, stekepanne osv.
• Dusjing med påfølgende damp som utløser alarmen.
• Renhold på bygg som utløser detektor. For eksempel feiemaskin i parkeringskjeller.
• Arbeid på brannalarmanlegg/ sprinkler hvor alarmsonen ikke er koblet ut i forkant.
• Brannøvelser som ikke er forhåndsmeldt inn til Øst 110-sentralen.
• Håndmelder som blir utløst uten at det er brann.
• Kjemi- eller fysikkforsøk som utvikler røyk/ damp.
• Bruk av røykmaskin.
• Manglende renhold og vedlikehold av alarmanlegg og detektorer.
• Feilplasserte detektorer.
• Tekniske feil ved anlegget uten påviselig grunn (UPG)

Listen er ikke uttømmende.

Kan jeg stanse en utrykning og unngå gebyr om jeg ringer når alarmen går?

Du kan ringe til Øst 110-sentralen og informere om at det er en unødig alarm, men så lenge mannskapet har igangsatt utrykning vil dette generere faktura. Det er viktig å være helt sikker på at det er en unødig alarm før det ringes 110-sentralen for å stanse utrykningen.

Hvordan kan du forebygge en unødig alarm?

• Ha et godt alarmanlegg med riktige detektorvalg og detektorplasseringer.
• Ha vedlikehold av alarmanlegget og detektorene jevnlig.
• Sørge for at alle som bruker bygget vet hvordan man kan unngå å utløse alarmanlegget unødig.
• Lage gode rutiner for oppfølging av unødige alarmer.
• Sørge for at alle som driver med vedlikehold, hovedrengjøring og så videre vet hvordan de unngår å utløse alarmanlegget.
• Ha kyndige personer til å koble ut brannalarmen i riktig sone om det skal gjøres arbeid i bygget. Slik type arbeid skal alltid informeres/meldes til 110-sendtralen på forhånd.

Det er eier av alarmanlegget sitt ansvar å informere sine brukere/beboere om disse rutinene.

 

Endring av kontaktpersoner 

NB! Eier av alarmanlegget må huske å melde inn endringer av kontaktpersoner så fort disse endres. Det er viktig at Øst- 110 sentralen og brannvesenet har minst 3 oppdaterte kontaktpersoner til enhver tid. 

Endring av kontaktpersoner gjør du via dette skjemaet

Har du spørsmål

Gjeldende unødige alarmer eller mottatt faktura, ta kontakt med oss.

Vi ønsker å jobbe sammen for et trygt samfunn i alle ledd!

 

Ved brann, ring nødetaten på telefon 110

Publisert: 27.03.2023 13:09:26
Sist endret: 04.04.2023 14:30

Headshot

Forebyggende avdeling - Alarm

Telefontid: 09-14 (hverdager)

alarm@orbrann.no