INNHOLD

Feieren kommer

Det må påregnes lengere svar og saksbehandlingstid i uke 29 - 33 på grunn av ferieavvikling. Er det noe som haster, ta kontakt på tlf: 478 84 300 i våre åpningstider mandag-fredag: kl. 09.00 - 14.00.

Feier som klatrer opp stige på vei opp på hustak

Varsel om feiing

Vi varsler deg per SMS ca. 2 uker før vi kommer. Dette SMS varselet vil du motta fra telefonnummer 59441041, som er brannvesenets utsendelsesnummer for feiertjenesten gjennom fagsystemet Cubit. 

I tekstmeldingen opplyser vi deg om at det skal utføres feiing, hvilken adresse det gjelder samt dato og tidspunkt for når vi kommer.
 

Du må besvare tekstmeldingen med "JA" eller "NEI" for å gi tilbakemelding om hvorvidt oppgitt tidspunkt passer. Denne bekreftelsen må sendes senest en dag før vi skal komme, ellers kommer vi ikke til deg. 

For at varselet skal komme til riktig person ber vi om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert. 

Dersom telefonnummeret ditt ikke er registrert, vil du motta et varsel via digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, vil du motta et brev i postkassen din. Det er viktig at du ringer oss for å bekrefte denne avtalen, og samtidig registrerer telefonnummeret ditt slik at vi har det til neste gang. 

Hva om tidspunktet ikke passer?  

Hvis tidspunktet du er tildelt ikke passer, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon 478 84 300 eller feier@orbrann.no, slik at vi fortest mulig kan avtale et nytt tidspunkt for feiing, mens vi er i området der du bor. 

Dersom du glemmer å bekrefte og ikke tar kontakt med oss, vil ikke feiing bli utført hos deg. Du vil etter kort tid motta et brev om ikke utført feiing, og det vil anslagsvis gå opptil 4 år før du vil få varsel med tilbud om feiing igjen. 

Hvor ofte skal det feies?

Ifølge Forskrift om brannforebygging kap. 4 §17 skal feiing av skorsteiner foretas etter risikobasert behov. Det er feierens jobb å risikovurdere fremtidig feiing, basert på hvordan forholdene var ved forrige feiing. Sotmengde, sotkonsistens og fyringsmønster legges til grunn i vurderingen. 

Skjema for skorstein som ikke er i bruk

Skjema for rehabilitering av skorstein/ny skorstein

Når får jeg feiing?

Feiing er behovsprøvd og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stedet. Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Vurderinger feieren gjør under feiingen påvirker frekvensen for feiing i hver enkelt bolig. Det er derfor ikke uført feiing av alle røykløp hvert år. Dersom du ikke har ildsted montert til pipa slik at røykløpet fysisk ikke kan brukes, er det huseier sitt ansvar og melde fritak for feieavgift til brannvesenet. 

Feieren jobber områdebasert, og forflytter seg over flere kommunegrenser. Du får varsel når det er tid for feiing hos deg. Det er da svært viktig at du bekrefter, eller tar kontakt med oss, dersom tiden du har fått ikke passer.

Forberedelser før feieren kommer

Det er huseier sitt ansvar å sørge for adkomst for feiing. 

 • Huseier må stille med godkjent villastige til disposisjon. Dersom vi vurderer den som lite forsvarlig velger vi å bruke vår egen. Huseier skal sørge for at adkomsten til taket er tilfredsstillende, slik at stigen kan stå stødig på en av sidene til taket. Dette betyr at stigen ikke skal kunne bevege seg til siden på ulent terreng, og at det ikke står vegetasjon i veien som busker og hekker som hindrer adkomsten. 

 • Det er viktig at det ikke fyres samme dag som feieren kommer. Det må slutte å fyres senest kvelden før. Dersom det fyres med sentralfyr, må brenneren slås av før feiing blir utført. 

Må jeg være tilstede?

Ved feiing trenger du ikke å være til stede, men du må da selv fjerne sot fra sotluken. Dersom det er ønskelig at vi tømmer sotluken må myndig person/eierrepresentant være hjemme under feiing. Det vil si, en person over 18 år.

Hva må gjøres før feiing?
 • Alle ildsteder/fyringsanlegg må være slukket under feiing.
 • Det er viktig at alle trekkventiler og spjeld er lukket. Lukk ovnsdører, trekkventiler og peisspjeld samt påse at utettheter i fyringsanlegget/fyringsanleggets konstruksjon tettes for å unngå sotskader i boligen under feiing. Dersom du er usikker på om det er tett bør du dekke til ildsted/røykrør med f.eks. plast/teip, eller et fuktet laken/håndkle eller lignende for å være på den sikre siden.
 • Du bør påse at tettesnor rundt røykrør/dør og evt. topplate er i orden slik at det ikke kommer sot inn. I tillegg anbefaler vi at ventilasjon kjøres lavere akkurat i omfanget det blir feid for å slippe at sot suges inn i rommet.
 • Varsle leieboer der dette er aktuelt.
 • Dekk til trapper og gulv der feieren går.
 • Ha det ryddig rundt skorsteiner og feie/sotluker slik at feiing og uttak av sot kan foretas uten hindring, og for å unngå sotspill.
 • Ha husstige i godkjent stand og lett tilgjengelig for feieren. Dersom du ikke er tilstede når feieren kommer må stigen legges frem. Av sikkerhetsmessige årsaker vil feier selv reise stigen samt ta denne ned etter bruk.
 • Ved feiing fra loft skal det være uhindret adgang til alle feieluker. Det må være sikker adkomst til loftet, stabilt underlag, god belysning og god takhøyde (minst 1,80).  Feieren skal ikke måtte stå på ustødig underlag som gardintrapper eller lignende.  Feiingen skal kunne foregå uten fare for hverken fall, slag i hodet, klemskader eller lignende.
Atkomst for feieren

Det er huseier sitt ansvar for å sørge for adkomst for feiing. Feiing vil ikke bli utført hvis stiger, takstiger eller annen atkomst for feier ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav. Eksempel på atkomst til skorstein på tak: 

 • Husstigen skal være lang nok til at den rekker minst 1 meter over taket. Der hvor høyden på taket overstiger 5 meter må husstigen sikres i toppen mot sideglidning.
 • Overstiger feierens arbeidshøyde (der hvor feieren står og til toppen av skorsteinen) 120 cm, skal skorsteinen utstyres med plattform.
 • Takstige må være festet i bærende konstruksjon (taksperre) i toppen og sikret mot sideglidning i bunnen.

Feiing av skorstein

Vi ser etter mengde sot i skorsteinen, og hva slags type sot det er. Sotmengde forteller mye om hvordan innbyggeren bruker fyringsanlegget, og er en viktig faktor i forhold til feierfrekvensen som blir satt. Med andre ord er det sotmengden som forteller oss hvor ofte feiing skal gjennomføres. 

Videre fjerner vi den soten som er i skorsteinen, slik at fyringsanlegget kan benyttes på en brannsikker måte. Dersom vi oppdager beksot i skorsteinen din vil du får informasjon om veien videre. 

Du vil få god informasjon om hvordan du kan endre fyringsvanen din, slik at det ikke kan utvikle seg beksot igjen. Ved beksot i skorsteinen utfører vi fresing dersom du ønsker, mot et tillegg på kr. 775,- pr. time og person.

Taksikring


HMS er en viktig del av arbeidshverdagen til feieren, og det første vi gjør når vi ankommer hver enkelt bolig, er å vurdere adkomsten til tak og skorstein. Her ser vi blant annet på underlag for stige, høyde opp til takets begynnelse, takstige, gangbru og om det er montert feieplattform, for å nevne noe.
 

Ved feiing fra tak skal det være montert taksikring (takstige og/eller trinn) til skorsteinen. Taksikring skal ligge inntil skorsteinen og gå opp til mønet, eventuelt i overkant av skorsteinen, slik at feieren kan stå i taksikring (der det ikke er feieplattform) under feiing. 

Taksikring skal være fastmontert til taket i bærende konstruksjon. Dersom feieren må gå mellom skorsteinene på taket, vurderer feieren om det må monteres takbro. Både husstige, takstige, trinn og takbro må være montert etter monteringsanvisning. 

Feiing utført

Hva nå?

Når feiingen er utført vil du motta en feierapport i din digitale postkasse som bekrefter at feiing er utført. Du vil motta et nytt varsel om feiing ut fra frekvensen som er satt på din bolig, basert på risikovurderingen.
 

Dersom det er noe vi vil påpeke, vil dette stå kort informert om i brevet som blir sendt til din digitale postkasse, eller kommer i brevform dersom du ikke har digital postkasse. Dersom du har spørsmål om innholdet i brevet, kan du ta kontakt med feieren som har vært hos deg. Telefonnummeret finner du i brevet. 

Feiing ikke utført grunnet avvik

Hva gjør jeg?

Dersom feiing ikke har blitt utført grunnet avvik, vil du motta en feierapport i din digitale postkasse , der vi bekrefter at feiingen ikke ble utført, og mer informasjon kommer i brev. Informasjon om avviket vil stå beskrevet i brevet du mottar av oss. Vi bistår gjerne med informasjon om måter man kan utbedre avviket på dersom du ønsker det, slik at vi får gjennomført feiing fortest mulig. 

Kontakt feieren

Feiertjenesten

Telefontid kl. 09-14 (hverdager)

feier@orbrann.no

Publisert: 22.02.2023 20:33:38
Sist endret: 17.06.2024 10:39