INNHOLD

Ofte stilte spørsmål

FAQ

Hvor ofte kommer feieren for å utføre feiing og tilsyn?

Tilsyn og feiing er behovsprøvd jfr.§17 i forskrift om brannforebygging og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stede. Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer samt faglig skjønn. Den vanligste frekvensen på feiing/tilsyn er 4 år, men dette er en vurdering som blir tatt under feiing/tilsyn. Feieren vil informere deg godt om hvilken frekvens boligen din har.

Jeg glemte å godta varselet om tilsyn/feiing på sms. Kan dere komme tilbake?

Feieren jobber områdebasert og forflytter seg på tvers av flere kommuner. Dersom du glemmer å godta varselet om tilsyn/feiing, er det viktig at du snarest, og senest 14 dager etter første varsel tar kontakt på tlf. 47 88 43 00 eller sender en mail til feier@orbrann.no for å avtale en ny tid. Dersom vi fortsatt er i området, vil du få en ny tid. Dersom vi har forflyttet oss, må du dessverre vente.

Dersom du ikke har godkjent sms, og heller ikke tatt kontakt for ny time vil du innen kort tid motta et brev om at tilsyn/feiing ikke er utført i din bolig. Når feieren har dratt fra ditt område må du vente til neste tilsyns,-/feierunde, i ditt område.

Dersom du skulle få fyringsproblemer eller det oppstår andre vansker, er det viktig at du tar kontakt med oss omgående.

Naboen har hatt tilsyn/feiing. Har dere glemt meg?

Det blir ikke utført feiing av alle røykløp hvert år, og naboen kan ut fra en risikovurdering ha en annen frekvens enn deg.

Kan jeg få en mer spesifisert tid for tilsyn/feiing?

Det er varslet med tidsrom fra kl. 09.00 - 13.00. Det er vanskelig å gi en mer spesifisert tid for når vi kommer på tilsyn da flere forhold som fravær, kø, værforhold med mer, spiller inn i hverdagen og kan medføre forsinkelser. I tillegg er ingen objekter like, og vi kan oppleve variert tidsbruk på de forskjellige adressene.

Dersom du ønsker et annet tidspunkt eller en annen dato enn det du er tildelt, kan du ta kontakt på feier@orbrann.no, så hjelper vi deg så godt vi kan. Feiing se pkt 7.

Jeg ønsker tilsyn utenom ordinær arbeidstid. Kan det la seg gjøre?

Feierens arbeidstid er fra kl. 08:00 til 15:30, som igjen er delt opp i feltarbeid (feiing og tilsyn) og kontorarbeid (saksbehandling og kundeoppfølging). Det vil ikke bli utført arbeid etter vanlig arbeidstid da overtid ikke blir dekket av feier-gebyret som er regulert etter selvkostprinsippet.

Jeg betaler feiegebyr årlig, men dere har ikke vært her på flere år?

Du kan lese mer om feiegebyr her. Se pkt. 1

Må jeg være hjemme under feiing?

Når det kun er varslet feiing, trenger du ikke å være hjemme. Ved tilsyn må en myndig person over 18 år være til stede, under hele tilsynet.

Unntak; Når det skal utføres feiing fra loft eller når adkomsten skjer via at eier slipper oss gjennom huset (om adkomsten er f.eks. ifra terrasse med rekkverk i 2.etasje eller lignende) og dersom du ønsker at feieren skal tømme sot fra sotluken.

Må jeg være hjemme under tilsyn?

Under tilsyn må huseier, eller stedfortreder være til stede under hele tilsynet.

Stedfortreder må være myndig, det vil si over 18 år.

Jeg har ikke brukt fyringsanlegget mitt på lenge. Trenger jeg feiing/tilsyn?

Så lenge et ildsted er tilkoblet til Skorstein er det ett aktivt fyringsanlegg. Med et aktivt fyringsanlegg stilles det krav til gjennomføring av kontroll av fyringsanlegget og feiing ved behov jfr. Brann og eksplosjonsvernloven § 11 og forskrift om brannforebygging §17.  Dersom du ikke ønsker å bruke fyringsanlegget i framtiden må du frakoble ildstedet ifra skorsteinen eller på en annen måte sørge for å hindre muligheten til å bruke fyringsanlegget. Meld inn om fjerning av ildsted. 

Jeg skal montere nytt ildsted. Kan jeg gjøre det selv?

Du er selv ansvarlig for installasjon av ildsted i din bolig (allikevel er det en anbefaling å bruke en kvalifisert montør). Det er ingen dokumentasjonskrav, men du må følge monteringsveiledningen. Det er derimot et krav at du sender oss en melding om nytt ildsted, slik at vi kan registrere det i våres system. Link til skjema for nytt ildsted. 

Hva kan jeg gjøre selv av utbedringer på ildsted/skorstein?

Du kan skifte brennplater, røykrør, låsemekanismer på dører og sotluke, glass i dører, tettesnorer og selvfølgelig skifte ut ildstedet i sin helhet.

Innvendig arbeid på skorsteinen er søknadspliktig (skorsteinsrehabilitering). Dette så fremt det ikke gjelder skifte av sotluker, feieluker, legge steinfliser og liknende. Det skal ikke brukes lim med strekkfasthet, og det skal ikke være brennbart materiale.

OBS: Teglskorstein kan ikke dekkes til på noen sider, det vil si at den må ha alle sine fire sider frie for tilsyn. Elementskorsteiner (Leca, Icopal, Schiedel) kan i hovedsak dekkes på to sider såfremt det ikke står noe annet i monteringsanvisningen (obs: Joga skorstein har andre vilkår).

Jeg har kjøpt meg bolig og lurer på når det ble feid/utført tilsyn her sist?

Send oss gjerne en epost på feier@orbrann.no , så kan vi hjelpe deg med all informasjon du trenger.

Hvordan er det best å fyre?

Se egen link med tips om hvordan du best kan fyre her. 

Det kommer røyk inn når jeg prøver å fyre i ildstedet mitt.

Her er noen eksempler på hvorfor dette kan skje:

Undertrykk eller balansert ventilasjon (eller mekanisk ventilasjon) i boenheten, utett røykrør eller skorstein, utette dører og trekkmekanismer, kjøkkenvifta står på, kald skorstein, manglende til-luft (forbrenningsluft) inn i boligen. Ventiler over vinduer ofte ikke tilstrekkelig, (er kun tilleggsventilasjon) prøv heller å lukke opp en dør eller ett vindu under opptenning (ca. 10-15min).

Det renner brune striper under sotluka mi er det farlig?

Dette skyldes vanligvis at det har kommet fukt eller nedbør i bunn av skorsteinen (det renner fra toppen og ned). Dette blander seg med soten som ligger i bunn og kan ofte renne ut av luken. Det er ikke en fare for skorsteinen, men dersom dette er en gjentagende hendelse kan det tyde på at bunnen av sotluken har feil fallvei. Du kan evtl. etter-montere en skorsteinshatt som beskytter mot nedbør (en blikkenslager vil kunne hjelpe deg med dette). Du kan også forsøke å legge litt kattesand i bunn for absorbering av fukt. Dette er ikke brennbart og ikke skadelig for skorsteinen.

Feieren sa jeg hadde beksot i skorsteinen. Hva kan jeg gjøre?

Dersom man fyrer med for lite trekk, kan det dannes beksot i skorsteinen. Det samme skjer dersom man fyrer med fuktig ved eller legger alt for mye ved i ovnen. Det kan også skje dersom fyringsanlegget er feil dimensjonert, og tjære samler seg, og kan etter hvert ta fyr.  Dette kan skje etter bare noen få måneder med feil fyring. Det er derfor viktig at man fyrer riktig (link til tips for hvordan man fyrer riktig).

Jeg har fuglerede i pipa! Hva gjør jeg?

Feieren fjerner ikke fuglereir i pipa.

Har du fuglereir i pipa kan du kontakte et skadedyrfirma for å få det fjernet. 

Fugler er bærere av bakterier og parasitter som salmonella, psittakose og fugleinfluensa. I tillegg er det ofte lopper og lus, samt døde kadaver i reir, og det kreves derfor kunnskap og riktig beskyttelse ved fjerning av dem.

NB! Du må ikke forsøke å brenne ut reir! Dette kan skade skorsteinen, og brannen kan spre seg til resten av boligen!

Etter at reiret er fjernet bør du sørge for at fuglene ikke bygger på nytt. Dette gjør du ved å for eksempel legge netting eller rist over skorsteinen. Det er viktig at denne lett lar seg åpne og lukke uten bruk av verktøy ved feiing/kontroll. 

Må jeg ha taksikring når taket mitt er flatt?

Ja. Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget. Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging. Det er som utgangspunkt opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

I Arbeidsmiljøloven er det et krav om takstige/stigetrinn som adkomst til pipe for tilsyn/feiing av skråtak der loftsluke eller annen tilgang ikke er tilgjengelig.

Eventuelt feieplatå/pipeplattform i tillegg der tilgjengeligheten til pipa krever det (høyde, plassering m.m.).

Endring av forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. §17-23 Atkomst fra stige Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette. Når stige benyttes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen. Det betyr at 5 meters-regelen for feier ikke gjelder lenger. Stigesikring SKAL benyttes når feier bruker stige som atkomst til tak.

1. januar 2016 kom en ny forskrift som setter krav til feiing og tilsyn av ferieboliger. I praksis betyr dette at alle fritidsboliger må utstyres med utstyr som sikrer feier adkomst til pipe på lik linje med helårsboliger. Dette innebærer at alle fritidsboliger skal utstyres med stigesikring og stigetrinn (taksikring). Dersom pipens høyde krever det skal også feieplatå eller pipeplattform benyttes.

 

Nedgravd tank

Våre eierkommuner har forskjellige regler eller rutiner for nedgravd tank. Ta kontakt med din kommune eller se hjemmesiden til din kommune.

Jeg har nedgravd tank, må jeg grave den opp når jeg ikke bruker den?

Ifølge forurensningsforskriften § 1-8, skal nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje. I særlige tilfeller kan kommunen bestemme at dette kapitlet også skal gjelde for tanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre. Du kan sjekke på hjemmesiden til din kommune eller lovdata, om det er noen lokale forskrifter som gjelder for din bolig.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Publisert: 30.06.2023 10:59:27
Sist endret: 12.12.2023 12:26