INNHOLD

Pipebrann

Når ved og olje brenner, dannes sotpartikler som setter seg fast på innsiden av pipa, på vei ut. Ved fyring over tid kan dette sotlaget bli ekstra tykt og antenne dersom man fyrer ekstra hardt en dag. Det oppstår da en såkalt pipebrann.

Dette gjør du ved pipebrann 

Steng ventiler og luker 

Hvis du oppdager pipebrann må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i peisen kan du også stenge peisspjeldet. Er det fyr i peisen må du ikke stenge spjeldet. Da vil røyken komme inn i rommet. 

Unngå spredning 

Fjern alt brennbart som står i nærheten av skorstein, ildstedet og sot- og feieluker. Ved etasjeskillerne kan treverk og annet brennbart materiale komme inntil pipa. Når det brenner i pipa kan dette ta fyr. Vær derfor ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillene og hold godt øye med loft og kjeller. Hvis du oppdager at brannen sprer seg fra skorsteinen til andre bygningsdeler, kan du prøve å slokke med vann eller et brannslokkerapparat. 

Ring 1-1-0 

Ved pipebrann skal brannvesenet kontaktes. Slokkingen av pipebrann bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Husk at du ikke skal sette deg selv i fare. Du må alltid evakuere før det blir farlig å oppholde seg inne. 

Hvorfor oppstår pipebrann 

En pipebrann oppstår fordi avfallsstoffer fra forbrenningen, har satt seg i skorstein og ildsted. Disse avfallsstoffene oppstår som en følge av det vi kaller en ufullstendig forbrenning. Flammer fra ilden, eller den høye temperaturen i ildstedet, antenner avfallsstoffene,- og pipebrannen er et faktum. 

Faktorer som kan føre til ufullstendig forbrenning: 

  • Fuktig ved (senker temperaturen) 

  • Store vedkubber (senker temperaturen) 

  • For mye trekk (røykgassene rekker ikke å forbrennes, taper energi, mer sot) 

  • For lite trekk (for lite oksygen) 

  • Brennbare væsker (for høy temperatur, antenne pipebrann) 

  • Papir, aviser, juletre (kan antenne pipebrann, skaper mye sot) 

Ufullstendig forbrenning skader miljøet. Les mer om hvordan du fyrer best.

Fyringsforbud etterpå 

En pipebrann kan skade fyringsanlegget som igjen øker risikoen for brann. Derfor blir det nedlagt et muntlig fyringsforbud på skorstein og ildsted av brannmannskapene på stedet ved slokkingen. Skorsteinen kan ikke benyttes før feieren har vært på tilsyn. Brannmannskapene som er på stedet vil utlevere et informasjonsskriv. 

Feieren vil ta kontakt for å avtale tilsyn første virkedag etter pipebrannen. Feieren skal gjøre en vurdering om fyringsforbudet oppheves eller opprettholdes. Etter tilsynet utarbeides det en rapport som sendes eier med kopi til ØRB. Hvis det da etter feierens vurdering er nødvendig å opprettholde fyringsforbudet blir dette ilagt skriftlig av ØRB. 

Muntlig fyringsforbud/bruksnektelse fra brannvesenet er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 37, tredje ledd: Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. selv om pålegg ikke er gitt. 

Kommunen plikter å gjennomføre tilsyn etter pipebrann. Dette er hjemlet i forskrift om brannforebygging § 17 andre ledd: Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget. 

Kontakt feieren 

Feiertjenesten

Telefontid kl. 09-14 (hverdager)

feier@orbrann.no

 

Eller benytt kontaktskjema 

Publisert: 23.02.2023 02:23:47
Sist endret: 19.04.2023 10:58