INNHOLD

Tilsyn av fyringsanlegg

Brannkonstabel utfører tilsyn på et fyringsanlegg

Krav til kontroll og vedlikehold 

Tilsyn gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 Brann- og eksplosjonsvernloven §11 1. ledd, bokstav h, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015, nr. 1710, §§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg og 17. 

Vi utfører tilsyn med fyringsanlegg i alle boliger der det er registrert fyringsanlegg. Vi er et nøytralt offentlig tjenesteorgan og feierne har opplysnings-, og taushetsplikt. Huseier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg. 

Fyringsanlegg er definert som "et ildsted, sentralvarmekjel eller varmlufts aggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel." 

Når får jeg tilsyn

Tilsyn er behovsprøvd og fastsettes ut ifra risiko som blir vurdert av feier på stedet. Dette på bakgrunn av type bebyggelse, skorsteinstype, sot-mengde, type oppvarming, tidligere registreringer og faglig skjønn. Vurderinger feieren gjør under tilsynet påvirker frekvensen for tilsyn i hver enkelt bolig. Det er derfor ikke uført tilsyn på alle fyringsanlegg i hver bolig, hvert år. 

Dersom du ikke har ildsted montert til skorsteinen slik at røykløpet fysisk ikke kan brukes er det huseiers ansvar og melde fritak for feieavgift til brannvesenet:

Ved å benytt skjemaet her

Feieren jobber områdebasert, og forflytter seg over flere kommunegrenser. Du får varsel når det er tid for tilsyn hos deg. Det er da svært viktig at du bekrefter, eller tar kontakt med oss, dersom tiden ikke passer 

Varsling om tilsyn

Vi varsler deg på SMS ca. 2 uker før vi kommer. I denne SMS ‘en opplyser vi deg om at det skal utføres tilsyn, hvilken adresse det gjelder, dato og tidspunkt for når vi kommer. 

I SMS ‘en er det en link du må trykke på for å bekrefte at vi kan komme. Denne må bekreftes senest en dag før vi skal komme, ellers kommer vi ikke til deg. 

For at varselet skal komme til riktig person ber vi om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert. 

Dersom telefonnummeret ditt ikke er registrert vil du motta et varsel via digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, vil du motta et brev i postkassen din. Det er viktig at du ringer oss for å bekrefte denne avtalen, og samtidig registrerer telefonnummeret ditt slik at vi har det til neste gang.

Hva om tidspunktet ikke passer?

Hvis tidspunktet du er tildelt ikke passer, ber vi om at du tar kontakt med oss på telefon 47884300 eller feier@orbrann.no, slik at vi fortest mulig kan avtale et nytt tidspunkt for tilsyn, mens vi er i området der du bor.

Dersom du ikke har bekreftet og ikke tar kontakt med oss, vil ikke tilsyn bli utført hos deg. Du vil etter kort tid motta et brev om ikke utført tilsyn, og det vil anslagsvis gå opptil 4 år før du vil få varsel med tilbud om tilsyn igjen.

 

Forberedelser til tilsyn

Huseier sitt ansvar

Ifølge Forskrift om brannforebygging § 6 har huseier følgende plikter: 
«Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart. Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.» 

Må jeg være tilstede?

Vi er avhengige av at noen er hjemme under hele tilsynet, slik at vi har tilgang til boenheten og de aktuelle rommene. Dersom huseier er forhindret i å møte, kan en annen representant være til stede.

Representanten må være en myndig person over 18 år.

 

Før tilsynet må du
 • Sørge for at sotluke/feieluke er tilgjengelig. Ved gjennomføring av tilsyn er det viktig at vi har tilgang til hele fyringsanlegget, - ifra sotluke til toppen av skorsteinen.
 • Sørge for at det er ryddig rundt skorsteinen innendørs slik at den er tilgjengelig for kontroll
 • Ha dokumentasjon på fyringsanlegget tilgjengelig
 • Det er viktig at det ikke fyres samme dag mens vi utfører tilsyn.

 

Tenk også igjennom brannsikkerheten før besøket
 • Hvor mange røykvarslere har du, virker de og hvor er de plassert?
 • Hva slags slokkeutstyr er det i boligen, hvor er de plassert og kan du/dere bruke det?
 • Hvor og hvordan kan du/dere rømme om det skulle begynn å brenne?
 • Er det avtalt møteplass ved en eventuell krisesituasjon?

Vi ønsker at du gir oss en tilbakemelding dersom det er sykdom i boligen. Vi er i mange hjem i løpet av dagen og ønsker ikke å dra med oss sykdom til andre husstander.

Hva innebærer et tilsyn

Vi er opptatt av din sikkerhet, derfor undersøker vi at fyringsanlegget ikke fører til en økt fare for brann i boligen din. Dette innebærer en kontroll av den generelle brannsikkerheten på eiendommen din, skorsteinen, ildstedet, rømningsveger, brannvarslingsutstyr og manuelt slokkeutstyr. Vi vil gi deg god informasjon om disse.  

Når vi går tilsyn sjekker vi at
 • Eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret.
 • Nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen.
 • Vi vurderer tilstanden på skorsteinen, mengde sot i skorstein, samt om gjeldene regelverk er fulgt.
 • Vi undersøker ildstedets tilstand, og om det er montert korrekt i henhold til produktets monteringsveiledning.
 • Vi kontrollerer også at taksikring og sklisikring er på plass, slik at det er tilfredsstillende adkomst til skorsteinen for senere feiing.
 • Vi tømmer sotluken for deg og kontrollere røykrøret.

Sotmengden forteller mye om hvordan du bruker fyringsanlegget, og er en viktig faktor i forhold til feierfrekvensen som blir satt. Dersom vi oppdager at det er behov for feiing, sørger vi for at du blir kontaktet innen kort tid, for å avtale feiing. Dersom vi oppdager beksot i skorsteinen din vil du få informasjon om veien videre.

Du vil få god informasjon om hvordan du kan endre fyringsvanen din, slik at det ikke kan utvikle seg beksot igjen. Ved beksot i skorsteinen utfører vi fresing dersom du ønsker, mot et tillegg på kr. 775,- pr. time og person.

I tillegg gir vi informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, for eksempel røykvarsler og håndslokkeutstyr.

 

Tilsyn er utført

Hva nå?

Når tilsyn er utført vil du motta en SMS som bekrefter at tilsyn er utført. Dersom det ikke ble oppdaget avvik som øker brannfaren i din bolig vil du innen kort tid motta et brev som bekrefter dette og tilsynet er avsluttet. Alt er nå i orden, og du vil motta et nytt varsel ut fra risikoen/frekvensen som er satt på din bolig. 

Jeg har fått avvik, hva skal jeg gjøre?

Dersom det er oppdaget avvik/anmerkninger, vil du bli godt informert om disse under tilsynet.

Du vil innen kort tid få tilsendt et brev der de aktuelle avvikene/anmerkningene står opplyst. Brevet sendes i digital postkasse, dersom du ikke har digital postkasse vil du motta det i brevform.

Det er viktig at du gir oss en skriftlig tilbakemelding innen tidsfristen som er angitt i brevet. Tilbakemeldingen vi ønsker skal inneholde en bekreftelse på at du skal utbedre avviket innen tidsfristen.

Dersom du har spørsmål om innholdet i brevet, kan du ta kontakt med feieren som har vært hos deg. Telefonnummeret finner du i brevet.

 

 

Kontakt feieren

Feiertjenesten

Telefontid kl. 09-14 (hverdager)

feier@orbrann.no

Publisert: 22.02.2023 22:14:24
Sist endret: 19.04.2023 00:22