INNHOLD

Om ØRB

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste med ansvar for et område på 1974 km2 og en populasjon på ca. 113 000 innbyggere.

Grafikk Vi er ØRB

Vi er et heleid interkommunalt selskap som dekker brann- og redningsberedskapen i eierkommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.  I tillegg er Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL), lokalisert i vår region. Administrasjonen i ØRB har hovedkontor på Jessheim i Ullensaker kommune.

Virksomhetsstrategi for Øvre Romerike brann og redning 2024-2030

Ansatte og organisering

Årsberetning 2023

Året i tall og bilder 2023

ØRB består av totalt 159 ansatte, og er organisert i to avdelinger: forebyggende avdeling og beredskapsavdeling. Forebyggende avdeling er delt inn i to seksjoner: seksjon feiing som utfører feiing og tilsyn i boliger, og seksjon forebyggende som utfører tilsyn i særskilte brannobjekter og annet forebyggende arbeid. Avdelingen er en pådriver for god brannsikkerhet i våre eierkommuner. Det jobbes særlig med utsatte grupper, slik som eldre, rusmisbrukere og funksjonshemmede, da disse statistisk sett har størst risiko for å omkomme i brann.
 

Beredskapsavdelingen er fordelt på 6 brannstasjoner, hvorav en stasjon med heltidsberedskap (Jessheim), to stasjoner med kombinert heltids-/og deltidsberedskap (Eidsvoll og Nes) og tre stasjoner med deltidsberedskap (Nannestad med fast vaktordning, Hurdal og Feiring uten fast vaktordning).

Visjon

ØRB skal være verdens beste brannvesen i vår region. Med sterk befolkningsvekst og livlig næringsutvikling, levende bygder og høyt verdsatte friluftsområder, byr hver dag på nye utfordringer for vårt brann- og redningsmannskap og forebyggende personell. Vi er på jobb for å redde liv og verdier for våre innbyggere. Visjonen er forankret i verdiene våre – sikkerhet, kunnskap, ansvar og fellesskap.

Ledelsen

Øvre Romerike brann og redning er et interkommunalt selskap der Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker er deltakere/eiere. Representantskapet er organisasjonens øverste organ, og de fem eierkommunenes ordførere utgjør representantskapet, med varaordfører som personlig vararepresentant. Representantskapet har delegert sin fagmyndighet til Styret for ØRB. Styrets medlemmer utpekes av representantskapet. I tillegg sitter to ansattrepresentanter i styret, disse er valgt frem av de ansatte i selskapet.

Lovverk

Det sentrale lovverket som brannvesenet forholder seg til er (med aktiv link til lovdata.no):

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)

 

Tidligere årsberetninger

Årsmelding 2022

Publisert: 01.03.2023 12:56:11
Sist endret: 20.03.2024 09:20