INNHOLD

Organisasjonen

Brann- og redningssjefen


Kristina Vee Lægreid er brann- og redningssjef i Øvre Romerike brann og redning IKS. Hun tiltrådte rollen 9. januar 2023.


Se pressemelding om ansettelsen her

 

Brann- og redningssjefen er daglig leder for Øvre Romerike brann og redning IKS, og dette innebærer: 

  • Faglig og ledelsesmessig ansvar for at selskapet til enhver tid leverer brannfaglige tjenester av høy kvalitet til samtlige innbyggere, institusjoner og næringsliv i eierkommunene. 

  • Lede og utvikle selskapet i samsvar med de føringer som er lagt til den gjeldende selskapsavtale og eierstrategi, i tett dialog med styret. 

  • Gjennom delegert myndighet fra eierkommunene, forvalte kommunenes ansvar knyttet til brannvern og ansvarsområder knyttet til forurensingsloven med hjemmel i statlige lovverk og kommunale vedtekter. 

Kristina Lee Lægreid

Brann og redningssjef

postmottak@orbrann.no


Pressebilder brann- og redningssjef

Våre avdelinger

Øvre Romerike brann og redning består av to avdelinger, beredskapsavdelingen og avdeling forebyggende. I tillegg består organisasjon av støttefunksjoner som inngår i staben.  

Stab 

Ledelsen 

Ledelsen i ØRB består av brann- og redningssjefen, kommunikasjonsleder, økonomileder, HMS- og administrasjonsleder, avdelingsleder beredskap og avdelingsleder forebyggende.


(Trykk på kartet for å få opp større versjon)


Pressebilder av ledelsen

Administrasjonen

Administrasjonen består av HMS-rådgiver, HR-rådgiver, beredskaps- og kompetansekoordinator og konsulenter.  

Administrasjonen har blant annet ansvaret for selskapets sentralbord, arkiv, post, personalarbeid og andre støttefunksjoner til avdelingene. Administrasjonen har sekretærfunksjonen til styremøter, representantskapsmøter, samarbeidsmøter med fagforeningene og AMU-møtene.

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern.


(Trykk på kartet for å få opp større versjon)

Forebyggende har to seksjoner:

Seksjon forebyggende

Hovedoppgaven til seksjonen er å gjennomføre brannforebyggende arbeid mot de særskilte brannobjektene, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven og befolkningen generelt.

Seksjonen samarbeider med flere andre tilsynsetater. Det utføres samordnet tilsyn med blant andre lokale bygningsmyndigheter, Arbeidstilsynet og det lokale el-tilsynet.

Et prioritert satsningsområde er arbeidet mot de risikoutsatte gruppene. Enkelte befolkningsgrupper i lokalsamfunnet som er mer utsatt for brann enn andre, og som har større risiko for å omkomme i brann. Øvre Romerike brann og redning har et samarbeid med kommunene i vår brannvernregion med fokus på at alle skal være trygge hjemme.

Forebyggende avdeling har gode kunnskaper om brannfarlig og eksplosiv vare. Søknader om handel med og oppskyting av fyrverkeri blir behandlet ved denne avdelingen. Vi fører også tilsyn med og kan svare på spørsmål om andre former for farlig stoff.

Seksjon feiing og boligtilsyn

Seksjonen er brann- og redningsvesenets spisskompetanse for brannsikkerhet i boliger. Arbeidet består i føre tilsyn i boliger med fyringsanlegg samt feie disse.

Behovet for feiing og tilsyn blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt anlegg. I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres etter foretatt risikovurdering foretatt av feieren etter gitte kriterier.

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen. Videre omhandler tilsynet brannsikkerhet i hjemmet.

Beredskapsavdelingen 

Beredskapsavdelingen har som oppgave å yte innsats under brann, samt redningstjenester. I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. Avdelingen består av en hel- og deltidsstyrke som til enhver tid er klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og verdier.


(Trykk på kartet for å få opp større versjon)

Beredskapsavdelingen har en administrasjon som består av avdelingsleder, seksjonsleder drift, seksjonsleder personal, kompetanse- og øvelseskoordinator og en koordinator for service, vedlikehold og logistikk. Utrykningspersonellet er fordelt på de 6 brannstasjonene med følgende vaktordning:  

  • Jessheim brannstasjon består av 4 vaktlag. Ett vaktlag består av seks heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap på stasjon.  

  • Eidsvoll brannstasjon  består av 4 vaktlag. Ett vaktlag består av 3 heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap på stasjon og 1-2 deltidspersonell personer på hjemmevakt. 

  • Nes brannstasjon består av 4 vaktlag. Ett vaktlag består av 3 heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap på stasjon og 1-2 deltidspersonell personer på hjemmevakt. 

  • Nannestad brannstasjon består av 4 vaktlag. Ett vaktlag består av 4 deltidspersonell i kontinuerlig vaktberedskap.  

  • Hurdal og Feiring brannstasjon har ingen vaktordning.

Våre brannstasjoner

Jessheim


Brannmannsvegen 5, 2069 Jessheim 

Jessheim brannstasjon består av 24 helkasernerte mannskaper. I tillegg er feierseksjonen lokalisert på Jessheim brannstasjon.  

Eidsvoll


Myhrersvingen 3, 2080 Eidsvoll

Eidsvoll består av 8 helkasernerte mannskaper og 12 deltidsmannskaper. 

Nes

Rådhusgata 2, 2150 Årnes 

Nes består av 12 helkasernerte mannskaper og 4 deltidsmannskaper. 

Nannestad

Bahusvegen, 2030 Nannestad 

Nannestad består av 16 deltidsmannskaper. 

Hurdal

Glassverkvegen 12, 2090 Hurdal 

Hurdal består av 16 deltidsmannskaper.

Feiring  

Feiring brannstasjon

Feiringvegen 1253, 2093 Feiring

Består av 12 deltidsmannskaper.

Publisert: 07.03.2023 14:14:43
Sist endret: 21.05.2024 09:46