Styre- og representantskap

Organisasjonskart styret og representantskapet i ØRB

(Trykk på kartet for å få opp større versjon)

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ, og består av totalt 10 medlemmer hvorav 1 medlem og 1 varamedlem fra hver av de 5 eierkommunene. Deltakerkommunene oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 

 

Deltakerne har antall stemmer i forhold til folketallet etter følgende modell: 

 • Inntil 19 999 innbyggere:                      1 stemme 

 • Mellom 20 000 og 39 999 innbyggere:   2 stemmer 

 • Mellom 40 000 og 59 999 innbyggere:   3 stemmer 

 • Over 60 000 innbyggere:                      4 stemmer                                        

 • og deretter 1 ny stemme for hver 20 000 innbygger 

Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse, dersom selskapsavtalen ikke stiller annet krav til beslutningen, f.eks avgjørelse i deltakernes kommunestyrer. 

Representantskapet avholder ordinære møter innen utgangen av april og innen 15.desember hvert år. Møteinnkalling og saksliste skal foreligge minst 6 uker før møtet. Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, revisor eller minst én av deltakerne krever det.  

 

Representantskapets oppgaver og myndighet beskrives i selskapsavtalen, hvor representantskapet skal: 

 • Velge selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse 

 • Velge selskapets styremedlemmer, unntatt de ansattes representant, for to år. Valgene skjer slik at tilnærmet halvparten av styrets medlemmer velges hvert år.  

 • Velge styrets leder og nestleder blant styrets medlemmer for to år om gangen 

 • Velge valgkomité for fire år 

 • Fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer og valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer forslag på godtgjørelse til styrets medlemmer 

 • Behandle styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett 

 • Behandle styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av regnskapsresultatet 

 • Behandle styrets vurdering av sin virksomhet i henhold til selskapets styringskriterier 

 • Fatte vedtak om opptak av lån innenfor de rammer selskapsavtalen setter 

 • Fatte vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som representantskapet tar opp på eget initiativ 

 • Behandle styrets forslag til overordnede styringskriterier 

 • Behandle styrets forslag til rapportering og rapporteringsrutiner 

 • Velge representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS 

 
Gjennom vedtak og retningslinjer fastsatt på representantskapsmøter utøver representantskapet myndighet overfor styret i selskapet.

Styret

Styret velges av Representantskapet og består av totalt 7 medlemmer, hvorav 5 er valgt av representantskapet og 2 er valgt av og blant selskapets ansatte. Det velges 3 numeriske varamedlemmer for eiervalgte styremedlemmer, og 2 varamedlemmer for ansattvalgte styremedlemmer. 

Representantskapets målsetting er et godt sammensatt styre med bred, strategisk og relevant kompetanse for styringen av ØRB.  

Representantskapet foretar valg årlig, hvor deler av styremedlemmene og varamedlemmene er på valg. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, styreleder og nestleder er på valg ulike år.  

ØRB gjennomfører valg av ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer hvert andre år. Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet. 

I henhold til ØRBs selskapsavtale kan ansattvalgte styremedlemmer ikke delta ved behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner.  

 

 

Publisert: 07.03.2023 14:14:47
Sist endret: 18.03.2024 21:39