Borettslag og sameier

Det er styret som har det overordnede ansvaret for at brannsikkerheten i boligsameier er god, og det er pålagt å gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid.

Illustrasjonskilt redde, varsle, slukke

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) er lovpålagt gjennom “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (også kalt internkontrollforskriften). Forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret. Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer. 

Styret skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygningsmassen, samt ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Styret har også ansvar for at beboerne er kjent med krav og egenskaper ved boligselskapets byggverk som har betydning for brannsikkerheten. 

Styret er pålagt å gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid. Det betyr blant annet ettersyn av røykdetektorer og slokkeutstyr i fellesarealer, samt inspeksjon og ettersyn av fellesinstallasjoner som brannalarmsystemer, sprinkleranlegg, felles slukkeutstyr og røykventilasjon. 

Alle som bor i et bygg har ansvar for at brannsikkerheten opprettholdes. Derfor er beboerne pliktige til å gi beskjed hvis det er forhold som gjør at brannsikkerheten ikke er så god som den skal være. 

Dette arbeidsheftet som gir en oversikt over hva HMS-arbeid i et boligselskap innebærer

  • Hver bolig skal ha varslings- og slokningsutstyr for brann, og utstyret må virke. Utstyret må vedlikeholdes og erstattes ved behov.  

  • Rømningsveiene skal holdes åpne. Styret må derfor reagere dersom det plasseres ting i trappeoppgangen som gjør at det kan bli vanskelig å komme seg ut av bygningen. 

  • Det er også viktig at biler ikke parkeres slik at de hindrer brannbiler i å nå frem til bygningene.

Branninstruks 

Instrukser for hvordan beboerne skal opptre i tilfelle brann, bør henges opp på synlig sted i fellesområder. Også hver beboer bør få en slik branninstruks. På denne måten sikrer man rask reaksjon, dersom det skulle begynne å brenne. 

En branninstruks bør inneholde følgende: 

  • Telefonnummer til brannvesenet 

  • Korrekt adresse på eiendommen eller bygningen 

  • Oppmøteplass for beboerne 

  • Plassering av slokkeutstyr 

  • Bruk av felles brannalarmanlegg 

  • Viktigheten av ryddige rømningsveier 

  • Orientering om rømningsveier og eventuelle alternativer

Krav om brannøvelse for ansatte i borettslag 

Borettslag og sameier skal ha rutiner for evakuering og redning dersom det oppstår brann i bygget. Styret må også sørge for å utarbeide rutiner slik at de som bor i bygget får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. Dersom boligselskapet ikke har ansatte, så er det ingen plikt til å ha brannøvelse. Det kan likevel være lurt å gjennomføre dette. 

I de sameier og borettslag som har ansatte, f.eks. vaktmestere, er de ansatte pliktige til å gjennomføre brannøvelse, men som ikke trenger å involvere beboere. 

Mer informasjon

Ønsker borettslaget eller sameiet at brannvenset skal delta i et beboermøte?
Eller informasjon om gassanlegg og elbiler i borettslag og elbiler:

Få mer informasjon her

Publisert: 23.03.2023 15:05:35
Sist endret: 11.04.2023 09:34