Brannsjekk virksomheter

Feil på branntekniske installasjoner og blokkerte eller låste rømningsveier kan få fatale konsekvenser. Gjennom enkle tiltak kan virksomheten bidra til at brannsikkerheten ivaretas på en god måte.

Røykutvikling på Shell Nebbenes

Hvem er ansvarlig for hva

Som leietaker er du ansvarlig for at bygget brukes etter kravene til brannsikkerhet, som for eksempel å holde rømningsveiene frie og markeringskiltene synlige. Du skal også unngå unødig risiko og informere eier av bygget om endringer eller skader som kan påvirke brannsikkerheten. 

Eier av bygget er ansvarlig for at bygget er bygd i henhold til kravene og at det bygningstekniske fungerer, som for eksempel alarmanlegg, brann dører og slokkeutstyr. Bygningseieren skal sørge for at virksomheten får opplæring og informasjon om kravene til brannsikkerhet i bygget. 

Forebygg branner med enkle grep  

Personantallet

Hvert lokale skal ha en persontalls-beregning som angir maks antall personer som kan oppholde seg i lokalet. Eier av bygget skal sørge for at virksomheten er blitt gjort kjent med dette. Beregning av person tall gjøres for å sikre rask og effektiv rømning ved en nødsituasjon. En virksomhet må kunne gjøre rede for hvordan den holder kontroll på antall personer inne i lokalet, og at persontallet aldri overskrides. Dette må de som er på jobb ha fokus på i hele åpningstiden. Det anbefales å ha synlig informasjon over hvor mange personer som er tillatt i lokalet, for eksempel med et skilt.

 

Brannalarmanlegget

Brannalarmanlegg skal sørge for tidlig varsling av personale og gjester. Tidlig varsling sørger for at alle kan evakuere raskt og effektivt. Det er viktig at brannalarmanlegget alltid fungerer. Virksomhetens ansatte skal ha fått opplæring i hvordan anlegget fungerer, samt ha oversikt over hvor detektorene er plassert i lokalet.
Sjekk at alarmtavlen lyser «i drift», at det ikke lyser for feil eller utkoblinger og at detektorer ikke er tildekket. Ved utløst alarm skal musikkanlegget stoppes og lyset i lokalet gå på. Virksomheten skal ha tilgang til brannalarmsentralen uavhengig av plassering i bygget.

Automatisk slokkeanlegg

Enkelte bygninger er utstyrt med automatisk slokkeanlegg. Hverken rør, sprinklerhodet eller beskyttelse av sprinklerhode skal være tildekket eller benyttes som oppheng. For at slokkeanlegget skal
fungere har alle slokkeanlegg en minimal sikkerhetsavstand fra sprinklerhode til gjenstand. Det betyr at bygningseieren må opplyse virksomheten om maksimal lagringshøyde mot sprinklerhodet.

Ledesystemet

Ledesystem består av elektriske eller etterlysende markeringslys (grønne skilt) som viser vei til nødutganger og hvite ledelys som lyser opp lokalet eller rømningsveien hvis strømmen går. Ledelysene og markeringsskilt skal til enhver tid være godt synlig, uansett hvor du befinner deg i lokalet. Det er ikke lov å tildekke ledelys og markeringsskilt med for eksempel gardiner.

Manuelt slokkeutstyr

Sjekk jevnlig at brannslokningsapparater er der de skal være, og at brannslangeskap/apparater ikke er tildekket. Det er ikke lov å
dekorere eller ha gjenstander fremfor brannslangeskapene. Målerindikatorene på brannslokningsapparater skal være i grønn sone. Slokkeutstyret skal være skiltet og lett tilgjengelig i hele lokalet. Ansatte skal være kjent med hvordan slokkeutstyret fungerer.

Kjøkken

For å redusere risiko for brann er det viktig å ha gode rutiner for rengjøring av filter, kanal og avtrekksvifte. Rengjøringsfrekvens må være tilpasset virksomhetens bruk, minimum anbefaling er å rengjøre filter ukentlig og kanal med avtrekksvifte årlig.

Brannfarlig gass (Propan)

Brannfarlig gass skal ikke oppbevares inne i lokalet, i rømningsveier eller på loft eller i kjeller. Gass skal oppbevares i godkjent skap på utsiden av bygningen. Tomme gassbeholdere skal behandles som fulle gassbeholder når det gjelder håndtering og oppbevaring.

Rømningsvei

Rømningsvei er en sikker vei fra et lokale og ut i det fri og skal alltid være skiltet med skilt. Rømningsveier går ofte via korridorer eller trapperom og personer skal kunne ta seg helt ut uten bruk av nøkkel. Rømningsveiene skal være frie for gjenstander, da disse kan bidra til at brann eller røyk kan utvikle seg, eller være til hinder for den som rømmer. Kontroller alltid alle rømningsveier før åpningstid. Bygningen med flere virksomheter kan være avhengig av samme rømningsvei. Tenk på din og andres sikkerhet og husk at alle personer uansett funksjons evne skal kunne benytte seg trygt av rømningsveiene. Hvis dette ikke er tilfelle, må hjelpemidler eller tilpassinger iverksettes.

Branndører

Branndører skal hindre brann- og røykspredning. En branndør må
enten være lukket eller lukkes automatisk hvis brannalarmen utløses, for eksempel ved bruk av dørmagnet. Sjekk at branndører ikke står i åpen stilling med kiler, søppelbøtter eller lignende og at dørpumper ikke er hektet av. Dette gjelder både egne dører og dører i fellesarealer, som for eksempel avfallsrom.

Brannvernopplæring og brannøvelser

Som et ledd i å forebygge branner, og samtidig legge til rette for rask og effektiv evakuering ved brann, spiller brannvernopplæring og øvelser en sentral rolle. Alle ansatte i virksomheten skal gis opplæring og trening i å takle situasjoner som kan oppstå, slik at konsekvensene for gjester og ansatte blir så minimale som mulig ved et branntilfelle. Virksomheten må dokumentere at ansatte har fått opplæring.

Utvendig lagring

Påsatte branner starter ofte i søppelkasser, avfallsbeholdere, pappesker og liknende, som står tett inntil bygningen, lagret i garasjer eller under utstikkende bygningsdeler. En utvendig brann kan føre til brannspredning via fasade og røykspredning via ventilasjons inntak. Flammer og røyk fra en utvendig brann kan redusere rømningsmulighetene fra bygget. Det er derfor viktig å ha gode rutiner som blant annet regelmessig avfallshåndtering. Enkle tiltak som å fjerne fristelser og begrense adgangen for mulige ildspåsettere, hjelper. Sørg for å ha det ryddig rundt bygget.

 

Publisert: 23.03.2023 14:57:30
Sist endret: 11.04.2023 09:35