Plassering av avfallsbeholdere og containere

Tenk på brannsikkerheten og plasser avfall og avfallsbeholdere i god avstand fra bygning.

Illustrasjon avfall

Påsatte bygningsbranner starter ofte i byggematerialer, pappesker eller søppel som står tett inntil bygninger. I tillegg gjør dårlig plassering adkomst for brannbiler og slokking av brann vanskelig. Det vil i tillegg kunne sperre rømningsveier. Plasser derfor containere og avfallsbeholdere i god avstand fra yttervegg.

Følg disse rådene for sikker plassering av avfallsbeholdere og containere 

 • Beholdere på 80-100 liter må plasseres minimum 2,5 meter fra bygning. Dersom det er problemer med å finne egnede plasser, kan man benytte tette, låsbare beholdere, kledd med ubrennbart materiale innvendig. 

 • En enkel 600 liters beholder av glassfiberarmert polyester må plasseres minst 4 meter fra bygninger. 

 • En gruppe på minst tre beholdere à 600 liter glassfiberarmert polyester må plasseres minst 6 meter fra bygninger. 

 • Container med brennbart materiale, pallestabler / annet brennbart materiale må plasseres minst 8 meter fra bygninger. 

 • Beholdere og containere må plasseres slik at de ikke blokkerer eller hindrer atkomst for brannvesenets utrykningskjøretøy. Minimum fri bredde skal være 3 meter. 

 • Beholdere og containere må plasseres slik at de ikke stenger / blokkerer rømningsvei. 

 • Beholdere og containere må ikke plasseres over kumlokk.

 

Avfallsbeholdere kan plasseres inntil bygning dersom tilgrensende bygningsdel har minimum EI 30 brannmotstand. 

Dersom man ikke kan oppnå de anbefalte sikkerhetsavstandene, kan man benytte beholdere/containere av stål med låsbart lokk. 
Følgende ligning kan benyttes for å estimere sikker avstand mellom bygning og containere: Sikker avstand = bredden på objektet + 2,5 m Ligningen kan anvendes hvis høyden på brannobjektet ikke er større enn bredden. 

Retningslinjer for plassering av nedgravde avfallsløsninger 

Det foreligger ingen avstandskrav med hensyn til brann for helt nedgravde løsninger. 

For delvis nedgravde avfallsløsninger mot brennbar vegg gjelder følgende retningslinjer: 

 • Container med volum mindre enn 600 l, minimum 4 meter fra vegg. 

 • Container med volum 600 l – 1800 l, minimum 6 meter fra vegg. 

 • Container med volum større enn 1800 l, minimum 8 meter fra vegg. 
   

Generelt bør åpningen vende bort fra bygning. 

Publisert: 23.03.2023 14:38:55
Sist endret: 19.04.2023 10:52