Særskilte brannobjekter

Alle eiere og bruker av byggverk skal følge Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging. Brannvesenet registrere og gjennomfører tilsyn med særskilte brannobjekter.

Særskilte brannobjekter er byggverk og virksomheter hvor brann kan medføre tap av mange liv eller føre til store skader på helse, miljø eller materielle/uerstattelige verdier. Det er brukere i og eier av disse brannobjektene som skal ivareta brannvernet og som skal være kontaktperson til brannvesenet. 

Tilsyn utføres på følgende måte: 

Avtale  

Tilsynet varsles i forkant og avtales med eier eller bruker, som videre innkaller relevante personer ved behov. 

Tilsyn 

Under tilsynet blir internkontrollen til virksomheten kontrollert ved gjennomgang av dokumentasjon og befaring i virksomheten. Det kan også bli gjennomført intervju/samtale med tilfeldige ansatte. Følgende punkter skal være dokumentert og kan bli kontrollert, jfr. Forskrift om brannforebygging. 
 

Eiers ansvar 
  • Inneha kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverket.

  • Føre kontroll med og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

  • Foreta oppgradering av sikkerhetsnivået i byggverket. 

  • Ha rutiner for et systematisk sikkerhetsarbeid.

  • Ha dokumentasjon på at eiers plikter etter § 4 til § 9 er oppfylt.
     

Brukers ansvar 
  • Brannsikker bruk av byggverket.

  • Ha rutiner for et systematisk sikkerhetsarbeid.

  • Ha dokumentasjon på at brukers plikter etter § 11 og § 12 er oppfylt.

 

For fullstendig oversikt over eiers og brukers plikter se mer i Forskrift om brannforebygging
 


Ved avslutning av tilsynet blir hovedkonklusjoner med eventuelle avvik og anmerkninger presentert. Det skal normalt være enighet om de forhold som ligger til grunn for konklusjonene. 

 

Rapportering og oppfølging


Etter gjennomført tilsyn blir det sendt en rapport til eier og bruker om eventuelle avvik og anmerkninger. Ved avvik vil det være en frist for å gi en skriftlig tilbakemelding om hvordan og når avvikene skal utbedres. Dersom tilbakemeldingen vurderes tilfredsstillende vil den bli akseptert og tilsynet er formelt avsluttet. Det vurderes også hvorvidt det skal gjennomføres etterkontroll/oppfølgning av tilsynet for å påse at avvikene er utbedret i henhold til tilbakemeldingen.

Publisert: 27.03.2023 10:22:54
Sist endret: 05.02.2024 13:53