Store arrangementer

Store arrangementer som skal foregå i bygg eller områder som normalt ikke brukes til denne type arrangementer må meldes inn til brannvesenet. Meldeplikten har hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven.

Meldeplikt 

Det er meldeplikt til brannvesenet i kommunen. 

Den som er ansvarlig for festivaler og andre store arrangementer, skal i god tid i forveien melde fra til brannvesenet i kommunen. Det gjelder dersom arrangementet avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til slike formål (§ 7 Brann- og eksplosjonsvernloven av 2002).

Dokumentasjon 

I forbindelse med meldingen må det foreligge dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas, deriblant: 

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse m.v.

  • Risikoanalyse: Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer. 

  • Beskrivelse av bygningens utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm-/lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning. 

  • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning. 

  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomst, bredde osv) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.

  • Prosedyrer for evakuering.

  • Oversikt over sikkerhetspersonell: Antall, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring/øvelse osv. 

  • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk/område.

Send inn melding om arrangement her

Opplyse kommunen din

Kommunen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann. Det kan også fastsettes nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør. Den enkelte kommune kan ha gitt lokale forskrifter om meldeplikten. 
 

Melding bør sendes i god tid før arrangementet, bl.a. fordi noen saker kan falle inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette gjelder spesielt der bygningssikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert, og/eller forutsetningene for bruk av bygning blir vesentlig endret som følge av arrangementet. 
 

Publisert: 23.03.2023 14:47:11
Sist endret: 30.03.2023 21:55