Veileder for utbyggere

Oversiktsbilde Jessheim

Tekniske krav til bygg
 

Veiledning for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper 

Her finner du veilederen

 

Veiledningen er utarbeidet for å komplettere kravene om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap gitt i gjeldende byggeteknisk forskrift og ytelsene beskrevet i tilhørende veiledning. Denne veiledningen beskriver brannvesenets dimensjoneringskriterier og de tiltak som brannvesenet vurderer som nødvendige for å ivareta funksjonskravene i byggeteknisk forskrift. 

 
Brannvesenet skal ikke gi aksept eller samtykke i byggesaker. Ansvarlig prosjekterende må innhente informasjon om dimensjoneringskriterier for adkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler. 
Veiledningen gjelder for regulerings- og byggesaker i Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad og Hurdal kommune. Veiledningen kan også benyttes for eksisterende bygninger hvor det er ønske/krav om bedre tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats. 


Spørsmål til denne veiledningen?

Forebyggende avdeling

Telefontid: 09.00 - 14.00 (hverdager)

postmottak@orbrann.no

Publisert: 23.03.2023 14:37:02
Sist endret: 20.03.2024 08:53